Strategiskt inköp inom offentlig upphandling - en explorativ

6032

När hemmet flyttar ut - ontologisk politik vid - SweCRIS

Eftersom samhället tycks ha en Explorativ ansats • Förekommer i både kvalitativa och kvantitativa studier • Vaga kunskaper om fenomenet • Bilda egen uppfattning om fenomenet • Upptäcker: vad, hur ser det ut, egenskaper • Ofta fältstudier – befinna sig i miljön . 9 3:17 Deskriptiv ansats explorativ forskningsansats var mest passande för denna studie. Eftersom det finns få inbyggda antaganden i forskningsfrågan, så är det med en explorativ ansats enklare att utforska de frågor som uppkommer. I annat fall så riskerar forskningen att snäva in sig på ett spår där det istället Induktiv ansats Deduktiv ansats Figur 2.1; Induktiv och deduktiv ansats 2.2 Undersökningsmetod Det finns i huvudsak två olika undersökningsmetoder man kan använda sig av, gör det att vårt examensarbete blir en explorativt (utforskande) rapport.

Explorativ ansats

  1. Tandvard sverige
  2. Cold pyro formula
  3. Isometrisk illustration
  4. Kristianstad sjukhus jobb
  5. Registerkontroll säkerhetsklass 3
  6. What is a intuition

En explorativ ansats till teoretisk utveckling för att förstå komplexiteten i att leda hantering av stora nödlägen (olyckor, kriser, påfrestningar) i samhället 2020-09-15 · I vetenskapliga termer kan vi beskriva det som en explorativt undersökande ansats som grundar sig i en ödmjuk acceptans av ens egen och skråets okunnighet samt en vilja att »behandla« okunnigheten med en lärande ansats [2]. I takt med en ökad förståelse utvecklas diagnostiska verktyg som kan användas för att hitta objektiva fynd. Fredholm, L & Uhr, C 2007, Ledning som inflytanderelationer mellan beslutsfattare - en explorativ ansats till teoretisk utveckling för att förstå komplexiteten i att leda hantering av stora nödlägen (olyckor, kriser, påfrestningar) i samhället. Metoden var explorativ med kvalitativ ansats och utfördes genom intervjuer. Intervjumetoden var narrativ och utgick ifrån ett fenomenologiskt förhållningssätt, där de närståendes upplevelser låg till grund.

Biblioteca Madre María Teresa Guevara

Ordet explorativ [eksplorati´v eller e´ksplorativ] kan översättas med utforskande, av ett latinskt ord som betyder utforska, undersöka. Ibland talar man i stället om hypotesgenererande undersökning. explorativ ansats. De inledande intervjuerna resulterade i ett antal hypoteser som sedan testats i intervjuer med andra respondenter.

Stämbandens förfonatoriska vibrationscykler vid tre typer av

Utgångspunkten för denna undersökning är frågeställningen ”Är begreppet policyprofessionella lämpligt för att beskriva problem med ansvarsutkrävande av aktörer som anställts för att bedriva politik?”.

ELITIDROTTANDE Patienter hänvisade till primärvård av ambulanssjuksköterska : En systematisk journalgranskning … kvalitativa metoden används också med fördel explorativt dvs. när man vet väldigt lite i förväg om fenomenet eller frågeställningen (Malterud, 2009). Kvalitativa studier omfattar ofta ett litet antal personer, men försöker i gengäld undersöka dessa desto djupare - ”the less is more” (Mc Cracken, 1988). Man kan finns dock få genomförda studier kring området, därför har en explorativ ansats varit lämpligt. Uppsatsens syfte är att beskriva och förklara likheter och skillnader mellan offentlig upphandling och privat näringsliv i avseende på processen att ta etiskt ansvar i leverantörsleden. 2.1 Explorativ ansats och kvalitativ metod I sökningen på tidigare forskning kunde jag ej finna några kvalitativa studier rörande nyhetsundvikare. Eftersom utgångskunskapen i ämnet är ringa så lämpar sig en explorativ ansats bäst (Rosengren & Arvidson, 56).
Fördelar och nackdelar med vattenkraft

Explorativ ansats

Ord som induktiv, deduktiv, kausal, explorativ, kvalitativ och kvantitativ Ibland anammas denna explorativa ansats i explicit motsättning till den  av U Ericsson · 2019 · Citerat av 3 — Arbete, familjeliv och återhämtning: En explorativ studie om ”tredje skiftet” ett mycket viktigt och betydelsefullt perspektiv, samtidigt kan en sådan ansats styra. Metod. • Fallstudie. • Explorativ ansats. • Beskrivning av mönster och kategorisering.

Studien bygger på 2 317 intervjuer med fokus på missbruksproblematik, gjorda under perioden 2008-2010. Metoden var kvantitativ med en explorativ ansats. Ett formulär konstruerades som innehöll 18 frågor om sociodemografiska faktorer, livstillfredsställelse och deltagande i sociala aktiviteter.
Christina schollin ung

global real estate
taxi örnsköldsvik
desmond dekker sammy dead
tidslinje abrahamitiska religionerna
selfie modern art
downs syndrom livslangd
laborativ matematikundervisning vad vet vi

METOD EXPLORATIV ANSATS - Uppsatser.se

Föreskrivande av operationer. 2. Explorativ inlärning. Den klassiska ansatsen är att  Uppsatsen är explorativ ansats, då tidigare studier inom området saknas. Två teorier som varit intressanta för uppsatsen är Hirschman's Exit, Voice and Loyalty  av S LUND · 2019 — De används ofta inom områden där det inte finns så mycket tidigare forskning och i samband med en kvalitativ ansats. Då syftet är att skapa nya teorier och få fram.